Interim & Verandermanagement

“Wij leren niet voor de school, maar voor het leven.” Seneca

Wie is Minke?Contact

Knol Interim & Verandermanagement is een organisatie die werkt vanuit een maatschappelijke opdracht; goed onderwijs op alle scholen met gelijke kansen voor iedereen. Er zit een groot gat tussen waar de samenleving om vraagt en wat leerlingen op school leren. Het is belangrijk dat scholen transformeren zodat het onderwijs leerlingen beter voorbereidt om in de toekomst deel uit te maken van een duurzame, verbonden wereld.  Op veel scholen is het noodzakelijk dat alle aspecten van een schoolorganisatie hervormd worden. Wij kunnen op diverse manieren ondersteuning bieden:

 • Vervanging van management door het aanstellen van een interim-schoolleider met een duidelijke opdracht.
 • Het uitzetten van de strategie, opstellen en implementatie van de visie en het schoolplan
 • Ondersteuning aan het schoolmanagement om een verandering in te zetten
 • Van tegenvallende examenresultaten naar uitmuntende resultaten
 • Voorbereidingen op een inspectiebezoek
 • Verbetertraject voor een onvoldoende oordeel van de inspectie
 • Begeleiding van secties of teams om een verandering naar de lessen en de leerlingen te vertalen.
 • Het verbinden van de visie aan de werkvloer.
 • Analyse van de organisatie om knelpunten naar voren te halen en hierbij een plan van aanpak op te stellen.

Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.” 

Albert Einstein

Inzichten

Zowel in mijn werk als in mijn persoonlijke leven zijn mijn waarden: verbinding, lef, transparantie, eenvoud en verantwoordelijkheid. Deze waarden geven richting aan mijn handelen en de te maken keuzes. Mensen typeren mij als een solist die goed met vrijwel iedereen om kan gaan. Als schoolleider werk ik sterk vanuit inhoud en intuïtie. Deze twee geven mij bijna altijd de juiste koers voor een organisatie aan. Ik denk heel graag buiten de gebaande paden om het doel te bereiken, namelijk een school waar goed onderwijs centraal staat.

Iedere opdracht is weer anders, flexibiliteit is van groot belang. De juiste koers voor alle scholen bestaat niet. Sommige ingrediënten zullen altijd nodig zijn, maar iedere school heeft zijn eigen vraag en dus richting. Vaak kom ik in opdrachten terecht waarbij ik nog niet alles van alle onderwerpen weet. Ik ben iemand die zich in korte tijd diverse zaken eigen kan maken. Dit geeft zonder meer extra dimensie aan mijn werk.

Ambitie en opdracht

Helaas zijn er in Nederland in het onderwijs nog wel de nodige dilemma’s op te lossen. Het is essentieel dat er wegbereiders opstaan die de verandering inzetten naar ander onderwijs waarbij leerlingen weer met plezier leren. Er zijn tegengestelde belangen op allerlei niveaus:

 • Op politiek niveau zijn keuzes gemaakt die het leren belemmeren. Bijvoorbeeld de vroege voorselectie in groep 8 waardoor we leerlingen kansen ontnemen. Of het werken met een strak toezichtkader vanuit de inspectie. Politieke keuzes gaan bijna altijd uit van controle en niet van vertrouwen.
 • De opleiding en het salaris van docenten. Deze zijn nu niet in orde. Het lage salaris heeft niet alleen als gevolg dat het ingewikkeld is om goede docenten te vinden, maar ook dat docenten makkelijk weer weggaan. Het is op deze manier heel lastig om eisen te stellen die nodig zijn voor de onderwijskwaliteit. De opleidingen die docenten volgen bereiden docenten niet voldoende voor de praktijk. De eisen kunnen veel hoger gesteld worden.
 • Op schoolniveau wordt ook vanuit controle gewerkt vanwege het toezichtkader dat in directe relatie staat met de Rijksbijdrage. Er zijn maar weinig schoolleiders die echt vanuit hun eigen ambitie toewerken naar de beste resultaten. Dit heeft vaak als gevolg dat er gedoe is tussen bestuur, schoolleiders, docenten en ouders. Er wordt namelijk niet vanuit vertrouwen gewerkt.

Het is mijn ambitie om op al deze niveaus veranderingen te realiseren zodat het onderwijs niet alleen in Nederland, maar ook op internationaal niveau verbetert. Hiervoor zoek ik samenwerking met diverse partijen om gezamenlijk een verkanteling op scholen in te zetten.

Waarom moeilijk doen, als het samen kan.”

Loesje

Wie is Minke?

Ondernemer, Kwartiermaker, Bouwer, Inspirator, Verbinder.

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.” Albert Einstein.

Als docent en schoolleider heb ik de afgelopen 20 jaar de onderwijssector vanuit de rol als docent, teamleider, adjunct-directeur, toezichthouder, interimmer, ouder en schoolstichter. Na mijn studie Nederlands aan de Universiteit van Utrecht heb ik mijn eerstegraads lesbevoegdheid gehaald. Daarna heb ik de middenmanagement opleiding aan de NSO gedaan en mijn Master of Management of Educational Leadership aan de Tias Nimbas Business School behaald.

Vrijwel alle terreinen binnen het onderwijs zijn bekend terrein voor mij: huisvesting, toezicht, governance, medezeggenschap, krimp en groei, financiën, formatie, normjaartaak, lessentabel, onderwijskwaliteit, verbetertrajecten, het nieuwe toezichtkader, alle niveaus, de examens etc. Mijn hele leven heb ik in het onderwijs gewerkt en ik zou ook niet anders willen. Het blijft voor mij een uitdaging om een school zo in te richten dat de leerlingen met plezier hun diploma halen en de docenten met passie hun werk kunnen doen. Voorwaarden voor goed onderwijs zijn een stevige schoolleider, excellente docenten voor de klas en een passende zorgstructuur.

Ik werk graag aan opdrachten die op het eerste gezicht onmogelijk lijken en waar veel tegengestelde belangen in het spel zijn. Meestal stap ik ergens in zonder dat ik precies weet waar ik uitkom. Dit wordt pas na verloop van tijd duidelijk als ik met diverse betrokkenen om de tafel heb gezeten. Wat ik altijd probeer te bewerkstelligen is samenwerking te realiseren bij tegengestelde belangen. Om die reden werk ik graag op strategisch en operationeel niveau. Meestal moet er tussen deze twee lagen weer verbinding ontstaan. Het is belangrijk om alles te doen wat nodig is om goed onderwijs te realiseren. Of dit nu koffie zetten is of een ‘stevig’ gesprek met je opdrachtgever voeren. Iedere schakel heeft betekenis.
Het is mijn ambitie om een organisatie klaar te maken voor een volgende fase die kan ontstaan als de ergste stormen achter de rug zijn. Dan is het tijd om het stokje over te dragen. Het hangt erg van de opdracht af hoe lang dit duurt. Meestal is tussen de 1 á 2 jaar wel nodig.

Ervaring & Opleiding

Vrije School Rotterdam West (2018-)
Schoolleider a.i. primair onderwijs

Gemini College Ridderkerk (2017)
Periode 2017-
Afdelingsmanager a.i. vmbo (G)TL, havo, vwo

Oprichting Erasmus College Rivierenland PO & VO (mavo,havo,vwo)
Sinds 2017 ben ik bezig met de oprichting van een middelbare school in de regio
Rivierenland.

Kalsbeek College Woerden (protestants-christelijke school, 1800 leerlingen)
2016-2017
Adjunct-directeur

RSG Lingecollege Tiel (openbare school, 2000 leerlingen)
2009-2016
Afdelingsleider & docent Nederlands
MR

Raad van Toezicht Vrije Scholen Zuid Holland
2016-2018

Initiatiefgroep Vrije Bovenbouw Culemborg
2015
Oprichting bovenbouw vrijeschool in Culemborg

Opleiding

Training: Verander- en interimmanagement (De Roo)

Opleiding : Tias School For Business and Society (Universiteit van Tilburg)
Richting: Master of Management and Education (MME, MSc)
Onderzoeksgebied: De lerende school, collectief leren, de school als maatschappelijke
onderneming, kansengelijkheid in het onderwijs.

Opleiding : NSO-CNA Leiderschapsacademie
Richting: Midden Management Onderwijs

Opleiding: Universiteit Utrecht IVLOS
Richting: Eerstegraadsbevoegdheid Nederlands

Opleiding : Universiteit Utrecht
Richting : Nederlandse taal en letterkunde

Opdrachtgevers

Werk met mij

9 + 5 =

06-52017927